Johan Frid, Imploderad natur. Tenn, 2018

Johan Frid, Imploderad natur. Tenn, 2018